KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HUSUSUNDA AYDINLATMA METNİ

Piktora Yapım Ve Prodüksiyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti olarak, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda, bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (6698 sayılı Kanun) uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır.  

İşbu bilgilendirme, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla tarafımızca toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak, 6698 sayılı Kanun’un, “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

6698 Sayılı Kanun uyarınca kişisel veri, kimliği belirli ve belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü veri olarak tanımlanmış olup, bu kapsamda kabul edilecek her türlü veriniz tarafımızca ilgili mevzuata tabi olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda saklanacak olan kişisel verileriniz, ancak aşağıda belirtilmekte olan amaçlarla kullanılacaktır:

Girmiş olduğunuz veriler, ‘Kişisel Veri Bilgilendirme Formu’nu kabul etmeniz halinde, işlemleriniz ve hukuki gereklilikler süresince tarafımızca saklanacaktır. Tarafımızca tutulmakta olan verilere ulaşılması yada bilgilerin değiştirilmesi, güncelleme sayfaları aracılığı ile yapılabilecektir.

 

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Şirketimiz, hukuka aykırı olarak işlendiklerinde ayrımcılık yaratma riski taşıyan özel nitelikli olarak belirtilen kişisel verilerin işlenmesinde Veri Koruma Mevzuatı ve Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak yürütmektedir. Özel nitelikli kişisel verilerin kişisel veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenmesi KVK Kanunu’nun 6.maddesinin 3.fıkrasında belirtilen istisnai haller dışında yasaktır. Ancak, Veri Koruma Mevzuatı uyarınca düzenlenen yeterli önlemlerin alınması kaydıyla, aşağıdaki hallerde kişisel veri sahibinin açık rızası olmaksızın özel nitelikli kişisel verileri işlenebilecektir:

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEP

Kişisel veriler, internet siteleri ve müşteri görüşmeleri de dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü sözlü, yazılı yada elektronik ortamdan, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda işlenmek, aktarılmak ve saklanmak üzere edinilmektedir.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Yukarıda açıklanan amaçlarla kişisel verileriniz şu kişilerle paylaşabilir: Faaliyetlerimizi ve iş süreçlerini devam ettirmek için hizmet sunan ilgili departmanlar ile, adımıza kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışı hizmet sağlayıcıları ile, gerekli durumlarda resmi mercilerle, tedarikçi firmalarla, kamu kurumlarıyla, iş ortaklarımızla ve sigorta şirketleriyle. Yukarıda verilen amaçlar dışında faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı, veri sahibinin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir.

Piktora, topladığı kişisel verileri, tercihleriniz doğrultusunda, doğrudan pazarlama faaliyetleriyle ilgili olarak ilginizi çekebilecek 3.kişiler tarafından sunulan ürün ve hizmetleri belirlememize yardımcı olması amacıyla bu kişilerle paylaşabilir.

Kişisel verilerinizi, web sitesi ve mobil uygulamaları kullanımınızı, tercihlerinizi ve ilgi alanlarını analiz etmek gibi araştırma ve istatistiksel amaçlar için kullanılabilir.

Kanun gereği, bildirim veya açık rıza gerekmeksizin, suç ve dolandırıcılığı önlemek ve ilgili yasal düzenlemelere uyumluluğunu denetlemek ve/veya sağlamak amacıyla kişisel verilerinizi kullanabiliriz.

Kanun gereği, bildirim veya açık rıza gerekmeksizin, resmi makamlarla (T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı gibi) kişisel verilerinizi paylaşabiliriz.

Aşağıdaki durumlardan birinin varlığı halinde kişisel verileriniz açıklanabilir:

Mevzuat gereği;

Faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla (örneğin bilgi sistemleri yönetimi ve depolanması, veri analizi vb. konularda destek almak) kişisel verilerinizi, 3. kişi hizmet sağlayıcılarına açıklayabiliriz.

Bununla birlikte, doğrudan pazarlama mesajları almaktan vazgeçmediğiniz sürece, kişisel verilerinizi, pazar araştırması ve pazarlama kampanyaları konusunda bizlere yardımcı olan üçüncü kişilerle paylaşabiliriz.

 

YURT DIŞINA VERİ AKTARIMI

İşlenme, depolanma, idare veya işbu politikada belirtilmiş başkaca bir kullanım amacıyla kişisel verileriniz Veri Koruma Mevzuatı’na uygun biçimde yurt dışına aktarabilir. Bu aktarımlarda kişisel verileriniz gerektiği şekilde korunması için gerekli tedbirler alınır.

KVK Kanunu’nun 9. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin yurt dışına aktarılması halinde, yurt içi aktarımlarına ilişkin koşulların sağlanmış olmasının yanı sıra aşağıdaki hususlardan birinin varlığı aranmaktadır:

 

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ

KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Piktora tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu hususa ilişkin uygulama Veri Koruma Mevzuatı uyarınca yerine getirilecektir.

 

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca tarafımıza başvurarak;

Bu kapsamda yapacağınız talepler Veri Koruma Mevzuatı kapsamında yazılı olmalıdır.

Bu nedenle kişisel verilerin korunması kanunu başvuru formunu sitemizden indirerek doldurabilir, formu aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak mail ya da posta  yoluyla Piktora’ya iletebilirsiniz.

Bu kapsamda iletilen talepler, tarafımızca en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ

Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri almaktayız.

Piktora olarak verilerinizi işlerken işlediğimiz verilerin, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olmasına, doğru ve gerektiğinde güncel olmasına, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesine, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmasına, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktayız

Lütfen internet üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin (e-posta gibi), şifrelenmiş olmadığı sürece, güvenli olmadığını da unutmayınız. Web sitesinin başka web sitelerine linkler içermesi halinde bu diğer web sitelerinin farklı veri işleme politikaları olabileceğini hatırlatırız. Herhangi bir kişisel verinizi iletmeden önce lütfen bu web sitelerinin gizlilik politikalarını dikkatle okuyunuz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ

Piktora, Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve iş ortaklarımız tarafından sağlanan kişisel verileri, sunduğu hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca ve ardından hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek ve meşru menfaatini temin etmek amaçlarıyla makul süreler boyunca saklayacaktır. Örneğin bir sözleşmesel ilişki sebebiyle işlenen bir kişisel veri ilgili sözleşmenin hitamını takip eden 10 senelik süre boyunca saklanırken vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için saklanan bir kişisel veri 5 senelik bir süre boyunca saklanmaktadır.

Buna ek olarak, Piktora ile web sitesi kullanıcıları ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

 

KVKK POLİTİKAMIZ

Kişisel Veri Saklama Saklama, İşleme ve İmha Prosedürünü internet sitemizden indirebilirsiniz.

 

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak yada sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Esentepe Mh. Matbuat  Sk. No:23 Şişli / İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya www.piktorayapim.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.


Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

· E-posta: info@piktorayapim.com

· İletişim adresi : Esentepe Mh. Matbuat  Sk. No:23 Şişli / İstanbul

· Telefon: + 90 212 211 90 33

 

 

Kvkk formunu indirmek için tıklayınız.

 

contact_support İLETİŞİM FORMU

Bilgileriniz başarıyla kaydedildi!
Teşekkür Ederiz.
Yetkililerimiz en kısa sürede verdiğiniz iletişim bilgileriniz ile sizlere geri dönüş sağlayacaklardır